Nabídka zboží

Emisní plán ČNB r. 2021-2025                              Emisní plán České Mincovny r. 2020

 

Obchodní podmínky

 

I. Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky upravují a blíže specifikují podmínky uzavření kupní smlouvy mezi

Prodávajícím

( AUROCK s.r.o., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 28426215,

DIČ: CZ28426215 provozujícím internetový obchod na

adrese www.aurock.cz )

a

Kupujícím.

 

Zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 


II. Předmět smlouvy


1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Rozměry, váha, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.aurock.cz jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky (ČNB), České mincovny (ČM), ostatních mincoven, bank a dodavatelů. Kupující může před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu barev, velikosti apod.), rozhodující je popis zboží. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení zejména u zachovalostí mincí a medailí.

2.1. U zlatých investičních slitků se může lišit jejich výrobce. Prodávající dodá takové investiční slitky, které má skladem. Prodávající se zavazuje dodat toto zboží v požadované kvalitě, hmotnosti a ryzosti.

3. Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 


III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 

1. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

2. K uzavření objednávky je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, při platbě předem a zásilkách do zahraničí společně se zálohovou fakturou.

3. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře).

4. Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího brandejs@aurock.cz nejpozději do 1 hodiny po odeslání objednávky.

5. V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 50.000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek) úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 20% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzenou objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku.

8. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

9. Mince a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB a ČM je možno si předem rezervovat. Popis, technické parametry a rovněž cena tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně.

10. Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat formou žádanky. Žádanka není pro zájemce/kupujícího závazná. V případě, že prodávající poptávanou položku zajistí, bude kupujícího (zájemce) neprodleně kontaktovat s cenovou nabídkou. Žádanku je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou již oboustranně potvrzené objednávky.

11. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.

12. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli nepříjmout objednávku bez uvedení důvodu.

 

 

IV. Cena a platba

 

1. Ceny uvedené na internetových stránkách www.aurock.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, ČM případně jiného emitenta a kupující již hradil cenu ve výši PŘEDPOKLÁDANÉ PRODEJNÍ CENY, vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou). Záloha (1.000,-Kč/1 ks každé zlaté, dosud nevydané mince), uhrazená za účelem závazné rezervace zlatých mincí České národní banky, je nevratná.

4. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.

5. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

5.1. V případě stornování objednávky kupujícím po předání zboží přepravní firmě má prodávající právo po kupujícím požadovat úhradu nákladů spojené s balným a náklady za přepravu zboží ve výši 250,- Kč za každou objednávku, pokud není ujednáno jinak. Kupující má povinnost tyto náklady uhradit do 30 dnů od doručení oznámení o vyčíslení nákladů ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Za doručení oznámení o vyčíslení nákladů se považuje den, kdy je toto oznámení připraveno k vyzvednutí u držitele platné poštovní licence.“

6. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím, případně poplatek, spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

7. Cena investičních zlatých mincí a uzančních zlatých slitků, dále jen "investiční zlato" se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodávající aktualizuje cenu těchto položek i několikrát denně dle potřeby. Cena investičního zlata ( fixace ceny ) se u objednávek nad 20.000 Kč potvrzuje až po připsání zálohové platby na účet prodávajícího. Úhrada zálohy musí být připsána na účet prodávajícího do 15.00 hod téhož pracovního dne kdy byla vystavena zálohová faktura. V případě prodlení úhrady zálohové platby prodejce doúčtuje kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v den kdy byla záloha připsána na účet prodávajícího.

 

 

V. Dodací lhůta

 

1. Zboží je obvykle odesíláno ve lhůtě 1 - 7 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím v případě zaslání na dobírku, případně ve lhůtě 1 - 7 dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě předem.

2. Při objednávce předplatného mincí a medailí činí lhůta pro odeslání zboží ze strany prodávajícího nejdéle 14 dnů ode dne zahájení prodeje mincí ze strany ČNB nebo ČM.

3. V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato uvedená dodací lhůta.

4. Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti prodávajícím informován při potvrzení objednávky dle článku III. odst. 2. těchto podmínek.

 

 

VI. Dopravní podmínky a poštovné

 

1. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

2. Ceny za dopravu zboží na území České republiky jsou uvedeny pod „způsobem doručení“ a jsou nezbytnou součástí závazné objednávky kupujícího uskutečněné na internetových stránkách www.aurock.cz.

3. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

4. Zásilky do zahraničí budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).

5. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

 

 

VII. Reklamace zboží a odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním emailu na adresu brandejs@aurock.cz nebo na korespondenční adresu: AUROCK s.r.o., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

2. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky.

4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5. V souladu s § 1829 Občanského zakoníku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta), a to na vlastní náklady. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje)
- vrácené zboží je bez známek opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.

Zboží vraťte na adresu prodávajícího (sídlo společnosti AUROCK s.r.o.), přiložte originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo Vaší objednávky a číslo bankovního účtu, kam bude částka vrácena (případně uveďte jiný způsob vrácení platby). Dále je třeba výslovně uvést, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě 14 ti dnů. Za vrácené zboží Vám bude vrácena kupní cena, bez nákladů za dopravu. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, případně bude částka odeslána jiným, Vámi uvedeným způsobem.

Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku (pokud nepocházejí od našich dodavatelů) nebudou převzaty.

 

 

VIII. Poškozená zásilka

 

Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu, je kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit prodávajícímu.

 

 

IX. Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba

 

Vyhrazujeme si právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnout objednávky, které by nám přinesly ztrátu.

 

 

X. Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů nejsou součástí obchodních podmínek, lze je najít odděleně na adrese:Ochrana osobních údajů

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.04.2009.


Zákony a předpisy:
- zák. č. 289/2017 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů doplňuje a nahrazuje GDPR (EU) s účinností od 25.5.2018

 

Platební podmínky

Nabízíme několik způsobů platby za zboží. Níže popsané druhy plateb jsou dostupné všem koncovým zákazníkům i obchodním partnerům.

 

Platba v hotovosti

 

Tento typ platby ve výběru můžete zvolit, pokud se rozhodnete pro osobní odběr zboží. Zákazníkům doporučujeme, aby si sebou vzali i kopii objednávky a tuto schůzku si určitě předem domluvili.

 

Platba na dobírku

 

Tento typ platby můžete zvolit, pokud se rozhodnete pro zaslání zboží některou z přepravních služeb (nejčastěji Česká pošta,s.p.), které máte k dispozici. Za zásilku zaplatíte v hotovosti při předání zboží. Na dobírku zasíláme zboží pouze do 30.000 Kč včetně.

 

Platba bezhotovostním převodem

 

Tento typ platby můžete zvolit, pokud se rozhodnete za zboží zaplatit předem a již se nestarat o jeho úhradu při převzetí. Je možno jej zvolit jak v kombinaci s osobním odběrem zboží, tak i při zaslání zásilky přepravní společností. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

 

Dodací podmínky

Nabízíme několik způsobů dodání zboží. Objednané zboží, které je skladem je expedováno do 48 hodin (platí pouze v pracovních dnech) od potvrzení objednávky.

 

Osobní odběr

 

Zboží si můžete vyzvednout osobně (po domluvě termínu schůzky) na adrese AUROCK s.r.o., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1. Tento způsob je dostupný pro všechny zákazníky a je zdarma.

 

Doprava přepravní společností (nejčastěji Česká pošta,s.p.)

 

Ať jste zvolili platbu na dobírku nebo jste platili předem, zásilka Vám bude doručena na uvedenou adresu doručení, popřípadě na poštu.

Služba České pošty s.p., určená koncovým zákazníkům pro dopravu v rámci ČR. Zásilka je doručena na adresu dodání, resp. na pobočku České pošty nejblíže adrese doručení. Zde bude také zásilka uložena i v případě nedoručení, a to po dobu 14 dní. Po této době je zásilka vrácena jako nedoručitelná. V případě, že jste za zboží neplatili předem, za zboží zaplatíte v hotovosti při předání.

- cena poštovného a balného - nedobírková zásilka:

(0 - 1.000,-Kč : 85,-Kč)

(1.001 - 5.000,-Kč : 105,-Kč)

(5.001 - 10.000,-Kč: 125,- Kč)

(10.001 - 30.000,-Kč: 150,- Kč)

(30.001 - 50.000,-Kč: 200,- Kč)

(50.001 - 100.000,-Kč: 300,- Kč)

- cena poštovného a balného - dobírková zásilka:

(0 - 1.000,-Kč : 155,-Kč)

(1.001 - 5.000,-Kč : 175,-Kč)

(5.001 - 10.000,-Kč: 195,- Kč)

(10.001 - 30.000,-Kč: 225,- Kč)

 

Poštovné do zahraničí se sjednává jednotlivě.

Puncovní úřad

PUNCOVNÍ ZNAČKY